Särskild besiktning

Utdrag från Allmänna bestämmelser 09  $24

Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.

60 § Sedan en småhusentreprenad har godkänts vid en slutbesiktning enligt 53 §, får konsumenten endast åberopa fel som har antecknats i besiktningsutlåtandet.
Trots första stycket får konsumenten åberopa fel som
1. konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som besiktningsmannen inte har ansett utgöra fel,
2. besiktningsmannen varken har märkt eller borde ha märkt vid slutbesiktningen, eller
3. har påtalats av konsumenten för näringsidkaren inom sex månader från slutbesiktningen. Lag (2004:554).